• industrisko-gajenje

Industrijsko gajenje

Industrijsko gajenje

“Potrošači su se naročito zainteresovali za dobrobit životinja nakon niza „skandala“ u proizvodnji hrane, kao što su bolest ludih krava, slinavka i šap i druge.
Sve ovo je posledica industrijske proizvodnje”
(Dr Mara Miele, Univerzitet u Kardifu)

Najveći broj farmskih životinja se gaji u intenzivnim sistemima koji ozbiljno narušavaju njihovu dobrobit. Osnovni cilj ovih sistema je maksimum proizvodnje, uz minimum utroška vremena i novca

Intenzivni sistemi NISU DOBRI ZA ŽIVOTINJE

U intenzivnom sistemima, životinje se najčešće gaje u skučenom prostoru, u polumraku ili pod veštačkim osvetljenjem, u uslovima prenaseljenosti koje onemogućava kretanje i ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja. Ovakvi uslovi dovode do niza zdravstvenih problema i razvoja patoloških oblika ponašanja kod farmskih životinja.

Intenzivni sistemi NISU DOBRI ZA LJUDE

Naučna istraživanja vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti ljudskog i životinjskog zdravlja pokazala su da preterano korišćenje antibiotika i hormona u stočarskoj proizvodnji ima direktne posledice po ljudsko zdravlje postoji veza između stresa kod farmskih životinja i zdravlja ljudi koji se hrane proizvodima koji potiču od tih životinja.

Stres kod gajene živine povećava šanse za oboljevanjem od različitih bolesti koje godišnje uzrokuju na hiljade slučajeva trovanja hranom kod ljudi. Suprotno tome, živina sa dobrom dobrobit koja živi na način koji ne uzrokuje stres, mnogo je otpornija na pojavu bolesti.

Može i drugačije!