• Uloga-O5

Obuke

Obuke o dobrobit životinja

ORCA realizuje različite obuke koje se odnose na dobrobit farmskih životinja prilikom gajenja, prevoza i klanja. Ove obuke su prilagođenje različitim ciljnim grupama:

DOBROVOLJNE OBUKE

Kroz projekat „Dobrobit za sve“ ORCA je realizovala sledeće obuke:

  • Obuke farmera i njihovih udruženja

Obuke farmera i njihovih udruženja realizuju se radi njihovog upoznavanja sa pojmovima i usvajanja znanja i veština u vezi sa uvođenjem standarda dobrobiti farmskih životinja na farmama. Polaznici se upoznaju sa stočarskim praksama koje osiguravaju unapređenje dobrobiti svinja, goveda, ovaca i živine. Takođe, farmeri se informišu o načinima na koje dobrobit životinja utiče na uvećanje proizvodnosti životinja i ostvarivanje većeg profita od prodaje kvalitetnijih proizvoda izrađenih prema višim standardima dobrobiti farmskih životinja.

  • Obuke stručne poljoprivredne službe

Obuke stručne poljoprivredne službe Ministarstva poljoprivrede realizuju se sa ciljem sticanja znanja i veština o dobrobiti farmskih životinja i metodama procene dobrobiti na farmi koje će savetodavci primenjivati u redovnim aktivnostima podrške poljoprivrednim proizvođačima, kako bi im pomogli da unaprede dobrobit farmskih životinja na svojim farmama.

  • Obuke veterinarske inspekcije

Obuke veterinarskih inpektora Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede usmerene su na jačanje kapaciteta državne uprave za efikasnu implementaciju evropskog zakonodavstva koje se odnosi na dobrobit farmskih životinja. Polaznici se osposobljavaju da kompetentno procene dobrobit životinja na farmi, posmatrajući sve tri komponente dobrobiti – fizičku, mentalnu i bihejvioralnu, kao i mogućnosti životinja da u datim uslovima ispune svoje prirodne potrebe

OBAVEZNE OBUKE

Zakon o dobrobiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 41/09) predviđa pohađanje obavezne obuke o dobrobiti životinja za lica koja direktno ili indirektno učestvuju u primeni Zakona. Usvajanjem odgovarajućih podzakonskih akata stekli su se uslovi za vršenje posebnih obuka. ORCA je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, oblašćena za realizaciju obuka o dobrobiti životinja koje su predviđene Zakonom i to:

  • Obuka o dobrobiti životinja tokom prevoza
  • Obuka o dobrobiti životinja tokom obuzdavanja, omamljivanja i klanja
  • Obuka o dobrobiti životinja u odgajivačnicama i prodavnicama životinja
  • Obuka o dobrobiti životinja u pansionu i prihvatilištu
  • Obuka o dobrobiti oglednih životinja prilikom držanja, reprodukcije, prometa i obavljanja ogleda (obuka se realizuje su saradnji sa Bioetičkim društvom Srbije i Srpskim udruženjem za upotrebu životinja u istraživanju i obrazovanju

Za sve informacije o organizovaju obuka možete nam se obratiti putem maila obrazovanje@orca.rs