Istraživanja

Istraživanja

ORCA realizuje istraživanja u cilju sagledavanja realnog stanja u oblasti dobrobiti životinja, odnosno identifikacije načina na koji se postojeće stanje može unaprediti:

  • Istraživanje stanja dobrobiti životinja

Nacionalno istraživanje stanja dobrobiti farmskih životinja na farmama u Srbiji sprovedeno je korišćenjem protokole koji su posebno razvijene za potrebe istraživanja. Obučeni istraživači su posetili 105 farmi krava muzara, tovnih svinja i krmača, ovaca i brojlera i prikupili podatke koristeći indikatore bazirane na dobrobiti životinja, mere koje se tiču postojećih farmskih resursa, odnosno načina upravljanja farmom. Istraživanje je realizovala ORCA u saradnji sa ekspertima Univerziteta u Bristolu (UK), 2011 i 2012. Godine.

  • Istraživanje stavova potrošača

Istraživanja stavova potrošača o povezanosti dobrobiti farmskih životinja sa kvalitetom i bezbednošću hrane životinjskog porekla realizovano je kako bi se utvrdio način na koji potrošači razmišljaju o dobrobiti farmskih životinja kada kupuju proizvode životinjskog porekla. Reč je o kvalitativnom istraživanju stavova potrošača, realizovanom kroz fokusgrupne diskusije i conjoint upitnik koji je omogućio identifikaciju mogućih ciljnih grupa/segmenata potrošača u Srbiji. Takođe, istraživanje uključuje i cenovnu osetljivost, spremnost i motive za potrošnju hrane koja je proizvedena po standardima kojima se obezbeđuje visok nivo dobrobiti životinja. Istraživanje su realizovali istraživači Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014. godine.

  • Istraživanje stavova farmera

Istraživanje stavova farmera realizovano je sa ciljem da se utvrdi koliko su farmeri svesni važnost dobrobiti životinja za kvalitet proizvoda i produktivnost. Istovremeno istraživanjem se nastoji utvrditi nivo znanja o standardima dobrobiti životinja, odnosno spremnost da se aktivno uključe u proces uvođenje ovih standarda. Istraživanje je realizovana konsultantska organizacija SEEDEV 2013/2014. godine.

  • Ekonomska analiza uvođenja ORCA standarda

Ekonomska analiza uvođenja visokih standarda dobrobiti životinja predstavlja istraživanje ekonomskih faktora koji utiču na to da se hrana životinjskog porekla proizvedena uz poštovanje „ORCA viših standarda dobrobiti farmskih životinja“ proizvede i plasira na tržište. Kroz ovo istraživanje se utvrđuje da li postoji ekonomski opravdan argument i mogućnost uvođenja standarda dobrobiti farmskih životinja u stočarsku praksu u Srbiji i kakvi su stavovi proizvođača na uvođenje ORCA standarda. Istraživanje je realizovana konsultantska organizacija SEEDEV 2013/2014. godine.