• Farmer3

Farmeri

Farmeri

„Za mene je dobrobit životinja kvalitetan život životinja koji im mi obezbeđujemo.
Što im više pružimo kvalitetnijih uslova života to će se i nama vratiti kroz ekonomske efekte“
(Saša Đurković, držalac živine)

Farmer ima najveću odgovornost za ostvarivanje dobrobiti životinja koje gaji, a u vezi sa tim i za proizvodnju zdrave i bezbedne hrane životinjskog porekla. Uspešni farmeri znaju da ako životinjama obezbede sve što im je potrebno – dobro okruženje, negu, mogućnost da ispolje različite oblike ponašanja, onda će te životinje pružiti farmeru ono što je njemu potrebno – rast produktivnosti, a takođe i profit”

Dobrobit životinja = rast produktivnosti

Naučna istraživanja pokazala su da životinje koje su lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja mogu imati nižu stopu reprodukcije, rasta i proizvodnosti.

Ako okruženje u kome je životinja smeštena nije u potpunosti prilagođeno njenim potrebama, ona će biti izložena stresu. Njen organizam će se boriti da se prilagodi neodgovarajućim uslovima u kojima se nalazi, a energija koju dobija iz hrane trošiće se, umesto na rast i produkciju, na proces prilagođavanja ovim uslovima života. Zbog toga loše stanje dobrobiti životinja vodi gubicima u rastu, produkciji i razmnožavanju. Neadekvatan odnos prema životinjama može kod njih prouzrokovati strah od ljudi, čime se narušava dobrobit, a time i rast i reprodukcija životinje.

Dobrobit životinja = profit

Praksa farmera širom evropskih zemalja pokazala je da je koncept dobrobiti životinja na farmama ekonomski isplativ.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbiji su se otvorila vrata za izvoz proizvoda na tržište Evropske unije, koje snabdeva preko 500 miliona potrošača. Međutim, evropske firme koje uvoze proizvode iz vanevropskih zemalja, zahtevaju da oni budu proizvedeni u skladu sa standardima dobre poljoprivredne prakse (GLOBAL GAP standardima) u kojima dobrobit životinja zauzima posebno mesto. Stoga, ispunjavanje standarda dobrobiti životinja predstavlja neophodan korak za naše odgajivače koji žele da svoje proizvode plasiraju na tržište EU.

Sve veća zainteresovanost potrošača za proizvode dobijene u skladu sa standardima dobrobiti životinja podstiče proizvođače i otkupljivače proizvoda životinjskog porekla u Evropskoj uniji da im ovakve proizvode ponude.